• Favorilere Ekle

Birleştirilen Kategoriler ve Haklar

Birleştirilen Kategoriler ve Haklar

Birleştirilen kategorilere eklenen oyuncular o kategorinin asıl oyuncularıdır.

Etkinliklerde, çoğu kez, önceden yapılan planlamaya göre başvuru yapan oyuncu sayısı öngörülenden az olabilmektedir. Öyle ki bazı durumlarda oyuncu sayısının eşlendirme yapılamayacak sayıda olduğu da görülmüştür.

Kategori nedir? 
Spor terimi olarak bir tanımlama yapalım: “Aralarında herhangi bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup.” (TDK Büyük Türkçe Sözlük.) Bu tanım bizi birleştirme işleminde doğru yola sevk edecektir. Yaş aralığı temel bir kategori olarak kullanılır. Yaş, o grupta bulunan oyuncuların aralarındaki temel benzerliktir. Benzer biçimde yaş sınırına dayalı olduğu için ‘gençler’ ve ‘emektarlar’ da (veteran) bir kategoridir. ‘Kadınlar’ bir kategorinin alt bileşenidir. Ancak, temelde bir kategori olmamakla birlikte böyle de anılmaktadır. Kuvvet puanı da bir kategoridir.

Etkinliklere hangi niteliğe sahip oyuncuların katılabileceği, öngörülüyorsa oyuncuların yaş sınırları ve bu sınırlara göre varsa 'kategorileri' etkinliğin özel yönergesinde belirtilmelidir. Katılım için öngörülen grupların seçiminde (yaş aralığı, kadın oyuncu, veteran oyuncu) ildeki, bölgedeki, ülkedeki oyuncu potansiyeli dikkate alınarak ayrım yapılmalıdır. Böylece olunca eşlendirme yapılamayacak sayıda oyuncu olması durumunun önüne büyük ölçüde geçilebilecektir.

Eşlendirme yolu
Böyle durumlarda başhakem, mevcut oyuncuları nasıl ve hangi yöntemle eşlendirmeye alacağına, yarışma ve organizasyon yöneticileriyle birlikte karar vermek durumundadır. Organizasyon için planlanmış tur günleri, salon olanakları, ödül planlaması gibi konular yarışma ve organizasyon yöneticileriyle birlikte çözümlenecek konulardır. Nasıl bir eşlendirme yolunun seçileceğinin bir kurala dayanır olması gerekir. Asıl olan uygulanacak kuralın yazılı bir düzenleme şeklinde olmasıdır. Uygulamaya ilişkin ayrıntılara etkinlik için düzenlenen özel yönergede de yer verilebilir. Teknik Toplantı sonunda, ortaya böyle bir sonucun çıkması durumunda, uygulamanın nasıl yapılacağı, eşlendirme ve birleştirme kurallarının nasıl işleyeceğine ilişkin yazılı uyarılar yapılmalıdır. Bu yöntem, uygulama konusunu, özel yönergede yer vermekten daha sağlıklıdır. Çünkü uzun metinler özel yönergeyi asıl yönlendirme özelliğinden uzaklaştırabilir. Başhakem, yarışma ve organizasyon yöneticilerinin olası böyle bir duruma hazır olmalı, uygulama senaryoları üzerinde planlamaları bulunmalıdır.

Önceden planlanmış grupta, planlanmış takvim içerisinde, eşlendirme yapılamayacak sayıda oyuncu bulunması durumunda bu oyuncular başka grupla birleştirilebilir. Esas olan oyuncunun başvurduğu ya da oynamasının zorunlu olduğu grupta oynayabilmesidir. Bunun için eşlendirme yapılabilecek diğer eşlendirme sistemleri seçilebilir. (Döner sistem, ikili döner sistem.)

Sınırlar
Grupta bulunan oyuncu sayısına göre seçilebilecek eşlendirme sistemleri önceden bilinmelidir. Seçilebilecek eşlendirme sistemleri de yazılı düzenlemeler arasında yer almalıdır. Örneğin, grupta 1-2 oyuncu varsa başka grupla birleştirilmeli, 3…10 oyuncu varsa döner veya etkinlik takvimi dikkate alınarak ikili döner eşlendirme sistemine başvurulmalıdır. Grupta 11 ve daha fazla sayıda oyuncu olması durumunda önceden planlanan eşlendirme sistemi uygulanmalıdır.

Grubunda eşlendirilemeyen oyuncunun bir üst grupta oynama isteği olumlu karşılanmalıdır. Olası durumda, başhakem, yarışma ve organizasyon yöneticilerinin uygulama senaryolarında, oyuncuların hangi gruplarla birleştirileceklerine, etkinlik sonunda, birleştirme sonucu gruba eklenen oyuncuların elde edecekleri hakların neler olacağı yer almalıdır. Uygulama öncesi oyuncu ve diğer paydaşlara ‘uygulama yönergesi’ biçiminde duyurulmalıdır. (Etkinliğin asıl yönergesi yayınlandıktan sonra; beslenme, konaklama, birleştirme konuları için sonradan yayınlanacak yönergelerin asıl yönergesinin parçası olduğu, birlikte anılmaları gerektiği unutulmamalı.)
 
Temel ilke oyuncuların gruplarında eşlendirilerek oynamalarıdır. Bu ilke göz ardı edilmemelidir. Yaş aralığına göre düzenlenen bir etkinliğe kızlar alt bileşeni de eklenebilir. Bu grupta eşlendirme yapılamayacak sayıda oyuncu olması durumunda oyuncuların o yaş aralığında genel grupta oynatılmaları esas olmalıdır. Burada öne çıkan seçim ‘yaş aralığında oynama’ olmalıdır. Bunun dışındaki düzenlemeler (bir üst yaş aralığında kızlar alt bileşeniyle birleştirme) önerilmez. Olası böyle bir uygulama yapılacaksa da buna uygulama yönergesinde yer verilmelidir.

Haklar
Birleştirme durumunda:
  • Birleştirme sonucu gruba eklenen oyuncuların, birleştirme öncesindeki grupları için duyurulan haklarının korunması gerekecektir.
  • Bu amaçla birleştirilen grubun final sıralamasında sonradan gelen oyuncular için ek yeni bir sıralama yapılabilir. (Bir üst etkinliğe katılım hakkının korunması, konaklama veya ulaşım desteği sağlanması konuları...)
  • Benzer biçimde grubun birleştirilmesiyle ortadan kalkan grup için önceden belirlenmiş destekler varsa (başvuru özendirme desteği...) o oyuncuların da bu desteklerden yararlanmaları gerekecektir.
  • Birleştirme sonucu eklenen oyuncular o grubun asıl oyuncularıdır.
  • Bu oyuncular birleştikleri grup için önceden planlanmış ödülleri ve hakları elde ederler.
  • Birleştirilen oyunculara, birleştirme öncesi grup için önceden öngörülmüş özendirme ödülleri varsa bu ödüllerin de o oyunculara verilip verilmeyeceğine organizatörler karar verecektir.
  • Birleştirme öncesi grup ortadan kalktığı için o grup için ayrıca derece ödülleri verilmez.
Kısaca; birleştirme sonunda, başka grup/kategori ile birleşen oyuncular, birleştikleri grup/kategori için öngörülen hakları ve ödülleri hak edeceklerdir. Birleşmeden dolayı hak kaybına uğramamalıdırlar.


İlk yayın:11 Haziran 2016
Yeniden düzenmele: Haziran 2019


IA&IO Tahsin AKTAR

Yorumlar - Yorum Yaz