• Favorilere Ekle

Gözetleyen Birileri Var!

Gözetleyen Birileri Var!

Atamaları yapan kurulda yer almak gözlemci olmak için yeterli kılınmamalıdır.


Gözlemci ve temsilcilerin, benzer etkinliklerde benzer sorunlar veya uygulamalar karşısında aynı kararı verebilmeleri, aynı uygulamayı önerebilmeleri, aynı duruşu sergileyebilmeleri beklenir …. ‘Gözlemci’ hakem ve antrenör gibi bir unvan olarak düşünülmelidir…

 Gözlemci ve temsilciler, satranç etkinliğini sağlıklı biçimde yürütecek olan hakemler ve organizasyonun diğer görevlileri için oradadır. Satranç sporunda yer alan gözlemcileri, diğer sporlardan farklı ele almak gerekir. Gözlemci, gerektiğinde, bir hakem gibi çalışabilmeli, durumdan görev çıkarabilmelidir. Temsilci de organizasyonun bütününü ilgilendiren konularda koordinatörler ve iş görenlere el uzatabilmeli, gerektiğinde, iş ve işlemlerin içinde doğrudan yer alabilmelidir. Gözlemci ve temsilcilerin temel işlevi eksikleri görmek raporlaştırmak değil, gördüğü eksiklikleri tamamlamak ve düzeltmek üzerine olmalıdır. Böyle olmakla birlikte, gözlemci ve temsilcilerin organizasyonun yürütülmesinde bir sorumlulukları da yoktur.

Gözlemci ve temsilcilerin (özellikle gözlemcinin), öncelikle, görevlendirilecekleri etkinlik için birikim ve donanımları yönünden hazır olup olmadıklarına karar verilmelidir. Prensip olarak, etkinlik boyunca, deneyimlerini sergileyerek etkinliğin sağlıkla sonuçlandırılmasına destek olacakları için o tür etkinlikte daha önce yer almış, yaşamış, akış ve prensipleri bilen kişilerin görevlendirilmesi doğal olanıdır. Takım yarışmaları veya eşitlik bozma amaçlı yapılan maçların formatı, dokümanları, uygulamaları ve kuralları diğer etkinliklerden farklı uygulamalardır. Görev süreçleri boyunca bu tür etkinliklerde; oyuncu, hakem, antrenör hatta izleyici olarak dahi bulunmamış, görev almamış biri o etkinlikte gözlemci veya temsilci olarak görevlendirilmemelidir. Aksi durumda, olası sorunların üstesinden gelerek hakem ve organizasyon görevlilerine nasıl destek olabilecek, çözüm üretebileceklerdir? Olası sonuçlarına göre, eşitlik bozma maçlarının oynanabileceği bir etkinlikte, başhakem ve gözlemcinin, görev süreçleri boyunca böylesi maçları yönetmedikleri, bu formata tanık olmadıkları düşünülürse kurallara dayalı olarak oyunları nasıl tamamlatacaklardır?

Gözlemci ve temsilcilerin, ilkesel olarak, benzer etkinliklerde benzer sorunlar veya uygulamalar karşısında aynı kararı verebilmeleri, aynı uygulamayı önerebilmeleri, aynı duruşu sergileyebilmeleri beklenir. Kimler, hangi özellikleri yönünden, hangi ölçütler dikkate alındığında gözlemci veya temsilci olabilir bunun saptanması, belirlenmesi önemlidir. ‘Gözlemci’ hakem ve antrenör gibi bir unvan olarak düşünülmelidir. Bu yapılmadığı sürece, etkinliklere yeri geldikçe birilerini gözlemci olarak görevlendirmenin yararının olmadığı gibi sakıncalar yaratabileceği de dikkatten asla kaçmamalıdır. Atamaları yapan kurulda yer almak gözlemci olmak için yeterli kılınmamalıdır.
Gözlemci ve temsilcilerin;
 • Sezon öncesi yapılacak planlama doğrultusunda kimlerin o sezonda hangi tür etkinliklerde gözlemci veya temsilci olarak görevlendirilecekleri ilgili kurullarca saptanmalıdır.
 • Bir eğitim programı düzenlenerek sezon boyunca gözlemci veya temsilci olarak değerlendirilecek olanlar bu eğitime davet edilir.
 • Neleri yapmaları gerektiği, hangi konularda aktif olabilecekleri, uygulama bütünlüğü gerektiren konularda nasıl bir program uygulayabilecekleri, toplantı yönetimi, risk ve kriz yönetimi, insan kaynakları, organizasyon planlaması gibi konularda temel bilgilerle de donatılmaları sağlanır.
 • Etkinliğin yönergesinde ele alınan konu başlıklarının uygulamasındaki ortak bakış açısından temel fikirlerin oluşması sağlanır.
 • Değerlendirme ve raporlama ölçütleri belirlenerek bu yöndeki donanımları artırılır.
 • Etkinliğin formatı üzerine önceden mutlaka hazırlık yapılmalı, olanaklıysa format üzerinde deneyimi olanlar görevlendirilmelidir.
Böyle bir eğitim programı uygulanmadan gözlemci veya temsilci olarak etkinliklerde görev verilmesinin bir yararı olmayacaktır.

Gözlemciler
 • Yarışmanın yönergesi doğru biçimde anlaşılmalı, doğru yorum ve kanılar oluşturulmalıdır.
 • Etkinlikle ilgili her türlü uygulamanın uluslararası oyun kuralları, talimatlar ve yönerge esaslarına uygun, tarafsız ve başarılı biçimde yürütülmesinin sağlanması temel anlayış olmalıdır.
 • Katılım koşulları, başvuru şekli ve süresi, oyuncu profili gibi, yarışmanın kimliğini belirleyen temel bilgiler, önceden edinilmelidir.
 • Başhakem ve yardımcılarıyla bağ kurulmalıdır. Nasıl bir plan ve hazırlık içinde oldukları öğrenilerek plan ve prensipler konusunda ortak düşünceler yaratılmalıdır.
 • Başhakemin planlamasına göre teknik toplantı ve memorandumların nasıl yürüyeceği öğrenilmelidir. Toplantı programları başhakemle birlikte oluşturulmalıdır.
 • Olumsuz durumlar karşısında nasıl davranılacağı, ne tür problemlerin olabileceği düşünülerek planlara yansıtılmalıdır.
 • Hakemlerle yapılacak görüşme ve toplantılarda, başhakemin yerine geçecek, başhakemin erkini bozacak, sarsacak eylem ve söylemlerden kaçınılmalıdır.
 • Görevli hakemlerin teknik bilgi ve becerilerine katkı olacak biçimde, gerektiğinde, kısa bilgilendirmeler yapılmalıdır.
 • Hakemlerin görünüş, duruş ve anlayışları yönünden istendik düzeyde olmaları denetlenmelidir.
 • Eşitlik bozma yöntemleri, masa dereceleri gibi uygulamada sorun yaşanabilecek özel durumların yanıtları ortaya konulabilmelidir.
 • Kullanılan eşlendirme yazılımı konusunda başhakemin eksiğinin olup olmadığı öğrenilerek, gerektiğinde, destek olunmalıdır.
 • Oyuncu listeleri incelenmeli, oyuncuların katılım koşullarına uygun olup olmadığı denetlenmeli, gerekiyorsa düzeltmeler istenmelidir.
 • Takım yarışmalarının kendine özgü masa ve liste gibi özgün formatı olduğundan bunların uygulamaya doğru biçimde yansıtılıp yansıtılmadığı kontrol edilmelidir.
 • Eşlendirme ve diğer bilgilerin zamanında duyurulup duyurulmadığı, canlı yayın ve diğer bilgiler için verilerin süresinde ilgililere verilip verilmediği kontrol edilmeli, aksayan yanlar düzeltilmelidir.
 • Etkinliğin bitiminde sonuçlar denetlenmeli, başhakemle ortak görüş oluşturulduktan sonra duyurulmalıdır.
 • İtiraz kurulunun çalışmalarına göre, yarışmanın hakem uygulamaları boyutunda yapılan itirazlar için verdiği kararların nasıl uygulandığı gözlenmelidir.
 • Etkinlik sonunda, ilgili kurula sunulmak üzere, görevli hakemler hakkında objektif olarak standart form rapor oluşturulmalıdır.
Temsilciler
 • Yarışma kurgusunun yönerge esaslarına ve akış planlamasına göre uyum sağlayıp sağlamadığı gözlemlenir.
 • Yönerge esaslarına göre aksayan yanların düzeltilmesi anlayışına yatkın bir görev anlayışı üstlenilerek organizasyon bileşenlerine yol gösterici olunur.
 • Bu anlayış doğrultusunda, hiçbir biçimde hakemlerin görev alanlarına, kural uygulamalarına karışılmamalı, performansları konusunda yorum yapılmamalıdır.
 • Oyuncuların, izleyici ve diğer katılımcıların, etkinliğin diğer paydaşlarının davranışları, görev anlayışları bakımından gözlemde bulunulur. Gerektiğinde, düzeltmeler için paydaşlarla iş birliğine gidilir.
 • Organizasyon görevlilerinin uygulamalarının ve kararlarının yönerge ve talimatlara uygunluğunun denetlenmesi yönünde inceleme yapılır.
 • Organizasyon uygulama yönergesinde ele alınan akışın planlanan programa ulaşılmasında önderlik edilir.
 • Organizasyon çizelgesinde yer alan görevlilere ait görev tanımlarına uygun hareket tarzının oluşması ve yaşatılması sağlanır.
 • Eşitliklerin bozuluş düzenine göre, ödüllerin, uygulanacak esaslar doğrultusunda verilmesi sağlanır.
 • Organizasyon yapısı içinde belirlenen sağlık-güvenlik ortam ve önlemlerinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı denetlenir. Olası aksayan yönlerin görevlilerle işbirliği içinde giderilmesine çalışılır.
 • İtiraz kurullarının çalışmalarının belirlenmiş usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleşmesi için gerekli ortamın sağlanması gözlemlenir. Kurulun, organizasyon boyutunda yapılan itirazlar için verdiği kararların uygulanması sağlanır.
 • Etkinlik sonunda, federasyon yönetimine sunulmak üzere, organizasyon görevlileri hakkında objektif olarak standart form rapor oluşturulur.
30-12-2016

Kaynak: ‘Formasyon ve Organizasyon Bilgisi’ Aralık 2016 / IA&IO Tahsin AKTAR
 
IO&IA Tahsin AKTAR

Yorumlar - Yorum Yaz